Drobečková navigace

Domů > Stravování > Stravné

Stravné

 

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny mateřské školy v Sebranicích

1.

Školní výdejna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy v Sebranicích. Ve své činnosti se výdejna řídí zejména vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, § 30 odst. 1 školského zákona(č.561/2004) a dále příslušnými hygienickými předpisy.

 

2.

Školní výdejna zajišťuje výdej obědů, které se dováží ze školní jídelny Základní školy Lubná-Sebranice. Obědy se platí zálohově na celý měsíc dopředu na účet ZŠ Lubná-Sebranice. Platby se provádí bezhotovostním převodem – trvalým příkazem – z účtu rodičů na účet školy. Ve výjimečných případech a po dohodě lze úhradu provést hotově. Splatnost trvalého příkazu je od 20. do 25. dne předcházejícího měsíce. Pro správné zařazení platby je důležitý variabilní symbol, který je každému dítěti  přidělen. Záloha je stanovena na 20-i násobek denní sazby, eventuálně 5násobek. Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně k 30. 6. Přeplatky budou poukázány na účet plátce.

 

3.

Školní výdejna zajišťuje výdej dopoledních přesnídávek a odpoledních svačinek,které připravuje kuchařka MŠ. Svačiny se platí zálohově na celý měsíc dopředu na účet MŠ Sebranice. Platby se provádí bezhotovostním převodem – trvalým příkazem – z účtu rodičů na účet školy. Ve výjimečných případech a po dohodě lze úhradu provést hotově. Splatnost trvalého příkazu je od 20. do 25. dne předcházejícího měsíce. Pro správné zařazení platby je důležitý variabilní symbol, který je každému dítěti přidělen. Záloha je stanovena na 20-i násobek denní sazby. Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně k 30.

Přeplatky budou poukázány na účet plátce.

 

4.

Podle školského zákona č. 561/2004Sb., § 119 se mohou děti za sníženou cenu ve školní jídelně stravovat pouze po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že v době nemoci nelze odebírat obědy do jídlonosičů (pouze 1. den nemoci). V případě potřeby se obědy odhlašují den předem, onemocní-li dítě přes noc, je nutné do 7 hodin nahlásit, jestli si oběd vyzvednete. (Jinak bude rozdělen dětem.) Telefonní číslo do MŠ: +420 731 612 045.

Neodhlášené obědy propadají.

 

5.

Doba výdeje

Přesnídávka od 8.30 hod.
Oběd od 11.30 hod.
Odpolední svačina od 14.30 hod.

 

6.

Ceny stravného

Děti 2-6 let (přesnídávka + oběd + svačina) 48
Děti 7-10 let (přesnídávka + oběd + svačina) 51
Dospělí (oběd) 81

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věkové hranice dané kategorie.

 

7.

Hygienická a bezpečnostní opatření

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Učitelky sledují chování dětí při stolování,odnášení použitého nádobí .Dbají na bezpečnost stravujících se dětí.

Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka,spadlé jídlo a pod.), učiní nutná opatření, aby  nedošlo k uklouznutí. Přináší-li kuchařka nebo učitelka na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření dětí.

Dojde-li k opaření strávníků,ohlásí dozírající úraz neprodleně ředitelce školy,zajistí postiženému první pomoc a provede zápis v knize úrazů.Jde-li o úraz vyžadující registraci,ředitelka školy provede sepsání  "Záznamu o školním úrazu".

 

8.

Děti pomáhají při prostírání, použité nádobí odkládají na místo k tomu určené.

 

9.

Škola zajišťuje pro děti také pitný režim.

 

10.

Dozor při stravování mají vždy nejméně 2 paní učitelky.

 

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

1.

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu  opět dohodnout s ředitelkou  mateřské školy.

 

2.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci     mateřské   školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy a vnitřní režim školní výdejny

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

a) Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání a stravování v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

b) Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

c) Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

4.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

b) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

5.

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci stravování

a) Po dobu stravování při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s majetkem školní výdejny a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

b) Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, případně po dobu adaptačního pobytu s dítětem, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

c) Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Z důvodů dovážení obědů ze ZŠ musíme platbu za stravné v MŠ rozdělit na částky za obědy a za svačiny a tyto částky odesílat na dva účty!


Cena stravného

Děti 3-6 let (přesnídávka + oběd + svačina) 48 Kč  
Děti 7-10 let (přesnídávka + oběd + svačina) 51 Kč  
Dospělí (oběd) 81 Kč  
     
Výše zálohy 640 Kč platí se na účet ZŠ Lubná!
Výše zálohy 680 Kč platí se na účet ZŠ Lubná!

Čísla účtů

Číslo účtu MŠ Sebranice

182 072 899/0300

 

Číslo účtu ZŠ Lubná

181 888 597/0300

 
     

Ke správné identifikaci platby je třeba dodržovat tyto symboly

Variabilní symbol VS

přidělené pořadové číslo

Konstantní symbol KS

0558

 

 


Prosíme částky za měsíc září uhradit co nejrychleji jednorázovým způsobem, aby na kontě dítěte byl dostatek finančních prostředků. Zároveň prosíme o zadání trvalého příkazu vždy od října  podle vašich požadavků. (na 20, 10 (krácená docházka) nebo 5 dnů.)

Zálohu je nutné uhradit vždy se splatností od 20. do  25. dne předcházejícího měsíce.

 

Pokud by byl VS uveden chybně, nebude Vaše platba zařazena správně a z tohoto důvodu může být záloha na stravování uvedena jako neuhrazená.

V případě placení obědů za sourozence (a to i za sourozence v ZŠ i MŠ) stačí zadat jeden platební příkaz se společným variabilním symbolem!

 

Případné dotazy zodpoví

Vedoucí stravování za ZŠ: Chadimová Jana Telefon: +420 461 745 049, +420 461 745 117
Účetní ZŠ: Šplíchalová  Marie Telefon: +420 461 729 048
Za MŠ: Kopecká Jana Telefon: +420 731 612 045
Ředitelka MŠ: Mokrejšová Jana Telefon: +420 732 256 020

 

Upozornění

Pokud hlásíte dítě v MŠ na půldenní (nebo celodenní) docházku, změna může být provedena vždy až na další měsíc!!! Nelze měnit denně nebo př. týdně!!!!

 

http://www.sebranice.cz/

Logo knihovny.png

Lit._cvp.png Lit._map.png

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Návštěvnost stránek

017886