Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Organizace a spolky > Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Sebranice - Lezník

 

Adresa: Sebranice 35, 569 62 Sebranice u Litomyšle
Předseda: Josef Patočka
Mobil: +420 737 849 687

Výkon práva myslivosti v minulosti

Myslivecký spolek (dříve myslivecké sdružení) vznikl na začátku 50. let minulého století společně se vznikem Jednotného zemědělského družstva (JZD) v Sebranicích. Do té doby vykonávali výkon práva myslivosti na honebních pozemcích soukromí vlastníci. Dnešní společenstevní honitba Sebranice – Lezník, byla v té době rozdělena na dvě samostatné části. První část se nacházela na katastrálních územích Sebranice, Pohora a Kaliště. Druhá část se nacházela na katastrálních územích Lezník a Střítež. Ke sloučení těchto dvou dříve samostatných honiteb došlo na konci 70. let minulého století, kdy se slučovala JZD v Sebranicích s JZD v Lezníku a ve Stříteži. Takto vytvořená honitba je, až na výjimky, zachována do současnosti.

Mezi hlavní činnosti tehdejších myslivců patřila péče o drobnou zvěř, které bylo v minulosti hojné množství, jelikož nacházela v dřívější krajině dostatek potravy, úkrytu a klidu. Dostatek drobné zvěře umožňoval myslivcům uskutečnit tradiční společný hon na zajíce a bažanty. Později se začala krajina, bohužel, intenzivněji a méně citlivě zemědělsky obhospodařovat. To poznamenalo i stavy drobné zvěře (především koroptví a bažantů), která z naší krajiny téměř vymizela.

Foto: 60. léta minulého století - tradiční podzimní hony na drobnou zvěř patřily k vrcholům lovecké sezóny.

60. léta minulého století - tradiční podzimní hony na drobnou zvěř patřily k vrcholům lovecké sezóny.

Výkon práva myslivosti v současnosti

Hlavní činností mysliveckého spolku (dále jen MS) je chov volně žijící zvěře ve společenstevní honitbě, kterou má pronajatou od vlastníků honebních pozemků, sdružených do tzv. honebního společenstva. Výkon práva myslivosti MS se řídí zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., který blíže vymezuje podmínky pro uznání honitby a dále pro chov a lov jednotlivých druhů volně žijící zvěře. Myslivost je podle uvedeného zákona soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkovou činností směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví.

MS Sebranice – Lezník provádí výkon práva myslivosti převážně v polní honitbě, která má výměru 1 827 ha honebních pozemků a rozkládá se na 5 katastrálních územích: Sebranice, Pohora, Kaliště, Lezník a Střítež. Mezi hlavní druhy zvěře, se kterými MS hospodaří, patří srnčí zvěř. Srnčí zvěř je pro tuto honitbu jedinou spárkatou zvěří normovanou (což znamená, že zákon o myslivosti vymezuje podle úživnosti honitby, kolik kusů konkrétní zvěře se může v dané honitbě vyskytovat). Další spárkatou zvěří, která se vyskytuje v této honitbě, avšak která již normovaná není, je černá zvěř (prase divoké). Prasata se často vyskytují od jara do podzimu v polních plodinách (řepka a kukuřice) a na zimu se stěhují do větších lesních komplexů v okolí. V minulosti byla v této honitbě nejvýznamnější zvěří drobná zvěř, mezi kterou patří zajíc polní, bažant obecný a koroptev polní. Bohužel, díky nevhodnému hospodaření s krajinou je drobná zvěř v současnosti již vzácností. Nejvíce se můžeme v této honitbě setkat se zajícem.

K dalším běžným druhům zvěře vyskytující se v této honitbě patří liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní a kuna lesní, vrána obecná, holub hřivnáč, káně lesní, jestřáb lesní, poštolka obecná, krahujec obecný, výr velký, krkavec velký, sojka obecná a straka obecná. O zvěř (především srnčí) se pečuje v zimním období přikrmováním jadrným a objemným krmivem v mysliveckých přikrmovacích zařízeních rozmístěných po celé honitbě. Celoročně má srnčí zvěř v těchto zařízeních přístup k minerálním lizům, které jsou nezbytné pro zlepšení výživy zvěře. Velkým problémem jsou ztráty na zvěři z důvodu automobilové dopravy, a proto se již několik let instalují ve vybraných úsecích podél silnic pachová zradidla, aby se docílilo minimalizace střetů zvěře s dopravními prostředky. Úhyn zvěře způsobují v některých případech taktéž toulaví psy, které nechávají běhat po honitbě bez dozoru nezodpovědní majitelé.

Součástí chovu zvěře v honitbě je i právo lovu některých druhů zvěře, které vychází z plánu chovu a lovu zvěře schváleného státní správou myslivosti. Lov je zaměřen především na předepsaný počet několika málo kusů srnčí zvěře, a dále na přemnoženou zvěř černou a na některé šelmy, především lišku. Černá zvěř často působí značné škody na polních plodinách, a proto se členové MS v kritickém období musí věnovat i nočnímu hlídání polních plodin za účelem minimalizace škod.

Několik členů MS se věnuje lovecké kynologii. Důvodem je nejen láska k nejlepšímu příteli člověka, ale také výchova lovecky upotřebitelných psů pro výkon práva myslivosti v honitbě. Zakončením náročného výcviku loveckého psa je absolvování některé zkoušky z výkonu před zkušební komisí, jako např. zkouška z vodní práce, práce na stopě, norování apod.

Výcvik národního plemene českého fouska – zkouška z vodní práce před zkušební komisí.

Výcvik národního plemene českého fouska – zkouška z vodní práce před zkušební komisí.

Podmínkou pro výkon práva myslivosti v honitbě je dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů.

Podmínkou pro výkon práva myslivosti v honitbě je dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů.

Spolupráce

Při výkonu práva myslivosti MS spolupracuje především s Agrodružstvem Sebranice, coby největším hospodářským subjektem na honebních pozemcích této honitby, dále se státní správou myslivosti ve vztahu k tvorbě mysliveckých výkazů o činnosti v honitbě a se státní veterinární správou ve vztahu k monitoringu zdravotního stavu zvěře. V neposlední řadě se vede každoroční spolupráce s honebním společenstvem, které zastupuje vlastníky honebních pozemků, a rovněž každoroční spolupráce s okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Svitavy při mysliveckých aktivitách na okresní úrovni, s obcí Sebranice při plánování a realizaci významnějších kulturních akcí a případně s dalšími subjekty či osobami podle aktuální potřeby.