Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatek za odvoz domovního odpadu

Vážení občané,

od 1. 1. 2021 vybíráme poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a za držení psů. Splatnost poplatků je 28. 2. 2021. Pokud celková výše platby poplatku za svoz komunálního odpadu přesáhne částku 1300 Kč, může být tato platba rozdělena do dvou splátek, které jsou splatné v termínech do 28. 2. a 30. 6. 2021.

Poplatky je možné zaplatit převodem na účet obce č. 1217273389/0800, var. symbol – číslo domu, složenkou či hotově na Obecním úřadě.

Poplatek za odvoz domovního odpadu je 650 Kč za osobu.

Osvobození: 1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku se dále osvobozuje poplatník:

a) který je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti, které se připravuje na výkon budoucího povolání až do věku 26 let;

b) který je po dobu celého kalendářního roku umístěn v zařízení lůžkové zdravotní péče nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb neuvedeném v odst. 1 tohoto článku nebo ve výkonu trestu po celou dobu jejich pobytu v zařízení;

c) s místem pobytu v sídle ohlašovny, pokud se celoročně zdržuje mimo území obce a jehož pobyt není znám;

d) který se v obci nezdržuje a podílí se na úhradě nákladů na odpady někde jinde.

3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen doložit ve lhůtě do 90 dnů ode dne jejich vzniku.

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost doložit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

V případě požadavku osvobození třetího a dalšího dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození (potvrzení o studiu), a to u všech nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu a poplatník u nich žádá osvobození od poplatku, a to do věku 26 let.

 

Svozová trasa pro zimní a letní období

Platnost od 1. 1. 2018

Zimní svoz: prosinec–únor

Letní svoz: březen–listopad

 

Během zimního svozu budou popelnice z č. p. 14, 15, 38, 36, 23, 13, 8 přistaveny k hlavní silnici. Z č. p. 101, 102, 103 budou přistaveny k č. p. 21. Dále z č. p. 131, 158, 144, 133, 141 k autobusové zastávce na Třemošné. Z č. p. 140, 297 budou přistaveny k hlavní silnici.

Koupaliště se v zimě vynechává.

Mapu komunikace naleznete zde.

 

Kam s použitými pneumatikami?

Vážení občané,

ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik jsou občané povinni předávat pneumatiky v rámci zpětného odběru nikoliv do svozu objemného odpadu.

Aktuální mapu sběrných míst naleznete zde.

 

Položka

Sazba

Pytel na plasty, papír 6 Kč/ks
Pytel černý 7 Kč/ks
Poplatek odpad (stav ke konci měsíce) 650 Kč/osoba/rok

 

Poplatek za držení psů

Vážení občané,

od 1. 1. 2021 vybíráme poplatky za držení psů.

Poplatek za psy platí držitel psa s trvalým pobytem v obci. Poplatek se platí za psy starší tří měsíců a je splatný nejpozději 28. 2. 2021. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 260 Kč, za jednoho psa drženého v obecních bytových domech 1000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v obecních bytových domech 1500 Kč. Pes musí být označen známkou, kterou obdržíte na OÚ.

Poplatky je možné zaplatit převodem na účet obce č. 1217273389/0800, var. symbol – číslo domu, složenkou či hotově na Obecním úřadě.

 

Poplatek pes (stav ke konci měsíce)

200 Kč/rok, každý další pes: 260 Kč/rok

v obecních bytech:

1000 Kč/rok; každý další pes: 1500 Kč/rok

 

Poplatek STA

Poplatek za společnou televizní anténu ve výši 200 Kč je splatný 30. 4. 2021. Poplatek je možné zaplatit převodem na účet obce Sebranice č. 1217273389/0800, var. symbol – číslo domu či hotově na Obecním úřadě. Při platbě na účet uvádějte do poznámky – poplatek STA.