Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sebranice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sebranice

Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice, v návaznosti na celostátní úpravu, realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten byl v současnosti zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Sebranice: www.sebranice.cz
Starostka: Lenka Karalová
Zastupitelstvo obce: 9 členů
1. místostarosta: Jiří Patočka
2. místostarosta: Miroslav Havran
Kontrolní výbor: 3 členové
Finanční výbor: 3 členové
Kulturní výbor: 3 členové
Výbor pro veřejný pořádek a pro údržbu zeleně: 4 členové
Výbor pro výstavbu: 4 členové
Výbor pro školství a sociální péči: 4 členové

Úřední hodiny:

Pondělí - 7.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin

Středa - 7.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hodin

Obecní úřad Sebranice

Starostka Lenka Karalová
Účetní Božena Kalánková
Referentka Bc. Iva Jílková
Koordinátor Jan Gutveis

 

461 745 133
  obec@sebranice.cz
  www.sebranice.cz


Příspěvkové organizace zřizované obcí:

MŠ Sebranice:

www.sebranice.cz/materskaskola

 

Knihovna Sebranice:

www.sebranice.cz/knihovna sebranice

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Obec Sebranice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Obec Sebranice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - 7.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin

  Středa - 7.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 461 745 133

   starostka: +420 737 971 037

          účetní: +420 731 612 046

 • 4.5 Čísla faxu

   Obec nemá fax.

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.sebranice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním zprávy pomocí datové schránky: ge7a5dw nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@sebranice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:


  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.


  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@sebranice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1217273389
Kód banky: 0800
Banka: Česká spořitelna

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00277339

7. DIČ

cz00277339

8. Dokumenty

        Strategický plán

 

9. Žádosti o informace

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

Obec Sebranice, sídlo: 569 62 Sebranice 30, IČ: 00277339, DS: ge7a5dw, telefon: 461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Gabriela Prokůpková, e-mail: obec@sebranice.cz, tel. 461 745 015, úřední dny: PO: 7.00–11.30, 12.30–16.30, ST: 7.00–11.30, 12.30-15.00.

Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Žádná usnesení vydaní dle § 16a odst. 7 zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: