KONTAKTY

Spolek archaických nadšenců, o.s.

Sebranice 8 , Sebranice u Litomyšle, 569 62
Tel.: 737 013 649, 604 590 474
kmoskovi@seznam.cz
IČO 22834672

mapa.jpgZde nás najdete (odkaz na mapu).

 

 

 

 

 

 

 

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů 

Tento web provozuje společnost ANTEE s.r.o pro Spolek archaických nadšenců
sídlo:  569 62 Sebranice 8IČO: 22834672

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod značkou L 7145

Základním dokumentem řídícím fungování spolku jsou stanovy spolku

Statutárním zástupcem SAN je předseda Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Adresa webu je: www.sebranice.cz/san

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Vaše osobní údaje získáváme, pokud :

 • jste členem SAN
 • jste externím spolupracovníkem
 • se přihlásíte na akci pořádanou SAN
 • jste registrovaným uživatelem tohoto webu
 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem 

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • u členů SAN:
  • datum narození
  • datum vzniku členství v SAN,
  • transakční údaje při placení členských příspěvků
 • transakční údaje při poskytnutí darů
 • fotografie účastníků akcí SAN
 • u návštěvníků a registrovaných uživatelů webu SAN:
  • IP adresa,
  • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,

SAN zásadně nezaznamenává, neuchovává a nezpracovává následující citlivé osobní údaje: osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a o sexuálním životě a genetické údaje.

Pro jaké účely SAN osobní údaje zpracovává? 

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí v případě členů SAN zejména vedení členské agendy, poskytování členského servisu, včetně zasílání informací formou tiskovin a elektronických sdělení.

V případě nečlenů SAN spravuje osobní data zejména za účelem informování o činnosti SAN.

Dalšími účely spravování dat jsou zejména: plnění smluv (dárcovské smlouvy, smlouvy o spolupráci, společné projekty). 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

SAN spravuje osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, po archivační dobu vycházející z příslušných právních předpisů a v případě udělení souhlasu do doby, než je souhlas odvolán. Po pominutí zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů (například po skončení účinnosti uděleného souhlasu) budou osobní údaje skartovány, resp. vymazány.

Jak lze odvolat souhlas se spravováním osobních údajů?

Některé osobní údaje spravuje SAN na základě uděleného souhlasu, přičemž udělený souhlas lze kdykoli odvolat, tj. žádat vymazání osobních údajů. Vymazání osobních údajů nelze ovšem žádat v případě, kdy existuje jiný zákonný důvod pro jejich správu, například povinnost archivace účetní dokumentace.

Udělení souhlasu se spravováním osobních údajů je dobrovolné, lze jej odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to výhradně u SAN.

Souhlas lze odvolat prostřednictvím zaslaného e-mail na adresu SAN kmoskovi@seznam.cz nebo písemně na adresu Spolek archaických nadšenců, 569 62 Sebranice 8. Souhlas musí odvolat výhradně osoba, která jej poskytla, resp. její zákonný zástupce. SAN při odvolání souhlasu ověřuje totožnost žadatele, přičemž způsob tohoto ověření bude adekvátní požadavku (například prostá e-mailová zpráva je adekvátní pro odvolání souhlasu se zasíláním novinek na adresu, ze které byla žádost odeslána). Pokud by SAN měl důvodné pochybnosti o totožnosti osoby odvolávající souhlas, může požádat o poskytnutí informací k ověření totožnosti.

Jaká máte práva?

Osoby, jejichž osobní údaje SAN spravuje, mají právo požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o nich zpracovávaných, o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů a rovněž mají právo na přístup k údajům o nich spravovaných. Pokud by zjistili nebo se domnívali, že SAN provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s ochranou jejich osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jsou kdykoliv oprávněni požadovat po SAN vysvětlení, případně požadovat, aby SAN odstranil takto vzniklý závadný stav, omezil zpracování údajů, popřípadě údaje o nich vedené zcela vymazal. Dotazy a požadavky je možné zaslat na e-mail na adresu kmoskovi@seznam.cz nebo písemně na adresu Spolek archaických nadšenců, 569 62 Sebranice 8.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, kontaktujte prosím SAN:    Lenka Kmošková, 569 62 Sebranice 8, e-mail: kmoskovi@seznam.cz

 

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060152