OBNOVA KAPLÍ

 Veškeré aktuality a podrobné informace naleznete na oficiálním webu Obnovy kaplí.

Odkaz na oficiální web

OBNOVA KAPLÍ V OBLASTI VYSOKÉHO LESA

   Zaniklé kaple ve Vysokém lese původně postavili sudetoněmečtí statkáři ze Chmelíka (německy Hopfendorf) v 19. a 20. století jako výraz vděku za záchranu nebo uzdravení svých manželek, pro zachování příběhu a jako vyjádření svého křesťanského přesvědčení. Všechny kaple byly zasvěceny Panně Marii. Zánik kaplí je spojen s historickým vývojem oblasti Vysokého lesa. Po odsunu Němců, kteří kaple postavili a následně udržovali, došlo k úpadku zájmu o tyto památky, což vedlo až k jejich zániku. Všechny tři kaple v průběhu 50.–70. let 20. století postupně zanikly.

   V roce 2012 zahájili členové Spolku archaických nadšenců obnovu kaplí. Z nich se do té doby zachovaly pouze nejnižší úrovně zdí a podlahy, případně základy. V průběhu čtyř let od roku 2012 do roku 2015 došlo k obnově všech tří zaniklých kaplí. Kaple byly znovupostaveny především díky darovanému materiálu, financím, dobrovolnické práci na desítkách brigád a sbírkám občanů. Část nákladů, především větších jednorázových investic třeba na pokrytí střechy nebo pořízení stavebního materiálu, byla získávána pomocí různých dotačních projektů.

   Cílem obnovy kaplí ve Vysokém lese je samozřejmě znovupostavení tři zdejších zaniklých sakrálních památek. Mimo jiné také upozornění na mizení, chátrání a opomíjení památek v našem bezprostředním okolí a upozornění na minulost našeho kraje. Hlavním cílem obnovy je zapojit především místní obyvatele do samotného procesu obnovy kaplí, aby došlo k jejich propojení se stavbami. To mohou lidé získat jak samotnou fyzickou prací na obnově, darováním materiálu, účastí na poutích nebo v neposlední řadě výletem k nově obnoveným kaplím. Bez zájmu a jistého propojení by obnova kaplí neměla valný smysl a pravděpodobně by kaple brzy opět zanikly. Pokud se však dostanou do širšího povědomí lidí, je mnohem větší šance, že budou i v budoucnu navštěvovány a udržovány.

   Při obnově kaplí byla snaha o co nejbližší přiblížení se původní podobě s použitím původních technologií a materiálů. Zároveň byl ale brán zřetel také na moderní stavební požadavky. Původní podoba kaplí se rekonstruovala mimo jiné pomocí historických písemností, fotografií a obrazu. Určité poznatky poskytly také zachovalé pozůstatky kaplí. Neocenitelný zdroj informací tvořily výpovědi pamětníků, kteří stavby ještě živě pamatují a kteří dokázali popsat jejich podobu a své vzpomínky s nimi spojené.

   V rámci obnovy byla jako první obnovena Demelova kaple, která se nacházela u cesty v jižní části Vysokého lesa v malém zalesněném údolí, pomístně nazývaném „Sněženkové údolí“. Obnova kaple probíhala od listopadu 2012 do března 2013. Slavnostní vysvěcení a odhalení Demelovy kaple se konalo v neděli 24. března 2013. Jako druhá byla z trojice kaplí obnovena Killerova kaple, jež stála na východ od osady Vysoký Les u cesty do Chmelíka. Obnova Killerovy kaple probíhala od května do října roku 2013. Slavnostní odhalení a vysvěcení Killerovy kaple proběhlo 27. října 2013. Jako poslední byla obnovenaSchlesingerova kaple, která stávala nad pramenem na vyvýšené terase nad drobným údolím, tvořeným korytem bezejmenného potoka v oblasti zvané Ve Vidlích. Obnova Schlesingerovy kaple započala v květnu 2014 a trvala do října 2015. Slavnostní svěcení a odhalení Schlesingerovy kaple se konalo v sobotu 7. listopadu. 2015.

   V předválečném období se po kaplích konaly v červenci v době po skončení senoseče každoroční slavnostní poutě. Poutí se účastnili lidé z Chmelíka, Květné, Čisté, Trstěnice i Lezníka. Tuto tradici však přerušila druhá světová válka. Poutě po kaplích ve Vysokém lesebyly obnoveny až v roce 2014 a od té doby se konají každoročně v druhé polovině března. V souvislosti se stavbou kaplí byla vytvořena naučná stezka s názvem Obnova kaplí ve Vysokém lese informující o významných místech Vysokého lesa včetně obnovených kaplí. Obnova není výstavbou tří zaniklých kaplí ukončena. Do budoucna je naplánováno mimo jiné vytvoření křížové cesty, která původně vedla ke Schlesingerově kapli, nebo výstavba zvoničky u Killerovy kaple.

Demelova (Neubauerova) kaple, „U dřevěné kapličky“

Stav před výkopem  Výkopové práce  

Killerova (Krenesova) kaple

IMG_20220714_173852.jpg   

 Stav před výkopem  Současný stav kaple

Schlesingerova (Tobešova nebo Daňkova) kaple, „U (Daňkovy) studánky“

IMG_20220714_163145.jpg

Schlesingerova kapleStav před výkopem  P1210036.JPG

Menu

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury - prodej knihy

I .jpg

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - prodej knihy

II.jpg

Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury - prodej knihy

III.jpg

PŘÍBĚH KAPLÍ - prodej knihy

kaple.jpg

PŘÍBĚH LNU- prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

PŘÍBĚH OBILÍ - prodej knihy

http://www.sebranice.cz/remesla/index.php?nid=4744&lid=CZ&oid=2643899

Č.P.8 Sebranice

č.p.8.JPG

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=www.sebranice.cz%2Fsan

Institut lidového kulturního dědictví

Obnova kaplí v oblasti Vysokého lesa

 Morie č.p.8

www.sklepenimorie.wz.cz

kudyznudy-RGB.jpg

               Projekty 

 „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Euroregion glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Návštěvnost stránek

060369