Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti a informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62 v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

  Středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 461 745 133
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@sebranice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecního úřadu, Sebranice č.p. 30, 569 62 Obec Sebranice.

Směrnice o poskytování informací

Přečíst směrnici

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62 v úředních dnech a hodinách:

Pondělí od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

Středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

Telefonické podání: pevná linka - +420 461 745 133

Poštou na adresu Obecní úřad, Sebranice č.p. 30, 569 62 Obec Sebranice.

Elektronicky na e-mail: obec@sebranice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: ge7a5dw
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat tyto náležitosti:

- Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a říjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvedení obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje.

- Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • její název,
 • její IČ,
 • adresu jejího sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvést obec (povinný subjekt), od které tuto informaci požaduje.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 7 dnů ode dne doručení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Sebranice č.p. 30, 569 62
 • Formulář - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad za poskytování informací poskytovaných obcí Sebranice

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, který je nedílnou součástí směrnice č. 1/2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tento sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „NV“).

 

Náklady                                                                                                 Cena

Pořízení kopií (§ 4 NV)                                       1 kopie

Černobílá kopie/tisk:

                                   formátu A4 jednostranná                                                      2 Kč

                                   formátu A4 oboustranná                                                       4 Kč

                                   formátu A3 jednostranná                                                      5 Kč

                                   formátu A3 oboustranná                                                       10 Kč

Barevná kopie/tisk:

                                   formátu A4 jednostranná                                                      5 Kč

                                   formátu A4 oboustranná                                                       10 Kč

                                   formátu A3 jednostranná                                                      10 Kč

                                   formátu A3 oboustranná                                                       20 Kč

Skenování – dle formátu požadované informace stejně jako v případě kopírování

Na technické nosiče dat (§ 5 NV)                         1 kus

DVD                                                                                                                           10 Kč

CD                                                                                                                             10 Kč

Odeslání informace žadateli (§ 6 NV)

Balné (paušální částka)                                                                                             20 Kč

Poštovní služby                                                                                  cena hrazená provozovateli poštovních služeb

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (§ 7 NV)

Personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, přesáhne-li doba vyhledávání informace 1 hod.: 200 Kč za každou další započatou hod.

Platnost sazebníku: od 1. 1. 2021

Schváleno Zastupitelstvem obce Sebranice dne 14. 12. 2020 Usnesením č. 12/2020.

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Poskytnuté informace

Zaslání investičních plánů vyřízeno 4. 6. 2015
Právní informační systém vyřízeno 4. 6. 2015
Investiční akce pro rok 2016 vyřízeno 17. 2. 2016
Investiční akce pro rok 2017 vyřízeno 21. 2. 2017
Informace ke svozu komunálního a tříděného odpadu vyřízeno 30. 03. 2017
Informace o soustavě veřejného osvětlení vyřízeno 13. 07. 2017
Informace k smluvnímu vztahu s obalovou společností EKO-KOM vyřízeno 26. 07. 2017
Informace o sociálním bydlení vyřízeno 26. 07. 2017
Problémy s holuby, špačky apod. vyřízeno 17. 08. 2017
Seznam bankovních účtů, počet uzavřených darovacích smluv od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2017 vyřízeno 12. 09. 2017
Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu vyřízeno 01. 11. 2017
Znění jednacího řádu, termín nejbližšího zasedání ZO atd. vyřízeno 20. 11. 2017
Podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek vyřízeno 19. 08. 2019