Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání

Žádosti a informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62 v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

  Středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

 2. Telefonické podání: pevná linka - 461 745 133
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@sebranice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecního úřadu, Sebranice č.p. 30, 569 62 Obec Sebranice.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62 v úředních dnech a hodinách:

Pondělí od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

Středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

Telefonické podání: pevná linka - 461 745 133

Poštou na adresu Obecní úřad, Sebranice č.p. 30, 569 62 Obec Sebranice.

Elektronicky na e-mail: obec@sebranice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: ge7a5dw
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat tyto náležitosti:

- Pokud informaci žádá fyzická osoba:

 • jméno a říjmení žadatele,
 • adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu),
 • datum narození,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvedení obce (povinného subjektu), od které tuto informaci požaduje.

- Pokud informaci žádá právnická osoba:

 • její název,
 • její IČ,
 • adresu jejího sídla,
 • informaci, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • uvést obec (povinný subjekt), od které tuto informaci požaduje.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 7 dnů ode dne doručení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Sebranicích č.p. 30, 569 62
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Sebranice č.p. 30, 569 62
 • Formulář - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Ceník OÚ

Položka

Sazba

Pytel na plasty, papír 6 Kč/ks
Pytel černý 7 Kč/ks
Pohlednice 6 Kč/ks

Kopírování

- tisk nebo kopie formát A4 2 Kč/strana
- tisk nebo kopie formát A3 5 Kč/strana
- tisk nebo kopie formát A4 5 Kč/strana
- tisk nebo kopie formát A3 10 Kč/strana
Poplatek odpad (stav ke konci měsíce) 510 Kč/osoba/rok
Poplatek pes (stav ke konci měsíce) 200 Kč/rok, každý další: 260 Kč/rok
Poplatek z místa

50 Kč/m2

Hlášení rozhlasem 50 Kč/hlášení
Přihlášení k trvalému pobytu 50 Kč/osoba starší 15 let
Půjčení lavičky, stolu 10 Kč/ks (max. 3 dny)
Půjčení židlí z přísálí 10 Kč/ks
Připojení kabelové televize 2 200 Kč
Pronájem pekla/přísálí bez kuchyně a výčepu 500 Kč
Pronájem sálu s výčepem 1500 Kč (oslava, svatba)
Pronájem sálu s výčepem a kuchyní 3000 Kč (oslava, svatba)
Pronájem sálu s výčepem a kuchyní 500 Kč (pohřeb)
Půjčení ubrusů 20 Kč/ks
Úklid sálu/přísálí od nás 1500 Kč
Zábava cizí lidé 4000 Kč
Keramický zvonek 80 Kč
Keramický svícen 90 Kč
Keramický hrnek 150 Kč
Keramická kachle 400 Kč
Kniha Vysoký Les 1817–2017 160 Kč/ks
Čepice Vysoký Les

80 Kč/ks

DVD Slunce, seno, Sebranice 80 Kč/1 ks
Stěhování (lehčí práce) 100 Kč/člověk/hod. + DPH
Doprava 10 Kč/km + DPH
Tričko 100 Kč/ks

 

Formuláře

 • formulář pro žádost o poskytnutí informací a další formuláře naleznete pod tímto odkazem: formuláře obecního úřadu

 

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2017

 

Poskytnuté informace

Zaslání investičních plánů vyřízeno 4. 6. 2015
Právní informační systém vyřízeno 4. 6. 2015
Investiční akce pro rok 2016 vyřízeno 17. 2. 2016
Investiční akce pro rok 2017 vyřízeno 21. 2. 2017
Informace ke svozu komunálního a tříděného odpadu vyřízeno 30. 03. 2017
Informace o soustavě veřejného osvětlení vyřízeno 13. 07. 2017
Informace k smluvnímu vztahu s obalovou společností EKO-KOM vyřízeno 26. 07. 2017
Informace o sociálním bydlení vyřízeno 26. 07. 2017
Problémy s holuby, špačky apod. vyřízeno 17. 08. 2017
Seznam bankovních účtů, počet uzavřených darovacích smluv od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2017 vyřízeno 12. 09. 2017
Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu vyřízeno 01. 11. 2017
Znění jednacího řádu, termín nejbližšího zasedání ZO atd. vyřízeno 20. 11. 2017