Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sebranice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sebranice

Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice, v návaznosti na celostátní úpravu, realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten byl v současnosti zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Sebranice: Web: www.sebranice.cz
Starostka: Lenka Karalová
Zastupitelstvo obce: 9 členů
1. místostarosta: Jiří Patočka
2. místostarosta: Miroslav Havran
Kontrolní výbor: 3 členové
Finanční výbor: 3 členové
Kulturní výbor: 9 členové
Výbor pro veřejný pořádek a pro údržbu zeleně: 5 členové
Výbor pro výstavbu: 5 členové
Výbor pro školství a sociální péči: 4 členové

Úřední hodiny:

Pondělí - 7.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin

Středa - 7.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hodin

Obecní úřad Sebranice

Starostka Lenka Karalová
Účetní Božena Kalánková
Referentka Bc. Iva Jílková
   

Telefon:

461 745 133
E-mail:  obec@sebranice.cz
Web: www.sebranice.cz


Příspěvkové organizace zřizované obcí:

MŠ Sebranice:

Web: www.sebranice.cz/materskaskola

Knihovna Sebranice:

Web: www.sebranice.cz/knihovna sebranice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Obec Sebranice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Obec Sebranice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí: 7.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

  Středa: 7.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 461 745 133

   Starostka: +420 737 971 037

          Účetní: +420 731 612 046

 • 4.5 Čísla faxu

   Obec nemá fax.

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  Web: www.sebranice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním zprávy pomocí datové schránky: ge7a5dw nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@sebranice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  E-mail: starosta@sebranice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1217273389
Kód banky: 0800
Banka: Česká spořitelna

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00277339

7. DIČ

CZ00277339

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Povodňový plán

Strategický plán

9. Žádosti o informace

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

Obec Sebranice, sídlo: 569 62 Sebranice 30, IČ: 00277339, DS: ge7a5dw, telefon: 461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Gabriela Prokůpková, e-mail: obec@sebranice.cz, telefon: 461 745 015, úřední dny: PO: 7.00–11.30, 12.30–17.00, ST: 7.00–11.30, 12.30-16.00.

Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Žádná usnesení vydaní dle § 16a odst. 7 zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek vyřízeno 19. 08. 2019

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: