Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sebranice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sebranice

Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice, v návaznosti na celostátní úpravu, realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten byl v současnosti zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

Příspěvkové organizace zřizované obcí:

MŠ Sebranice:

Web: www.sebranice.cz/materskaskola

Knihovna Sebranice:

Web: www.sebranice.cz/knihovna sebranice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Obec Sebranice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Obec Sebranice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

        Pevná linka: +420 461 745 133
        Starostka: +420 737 971 037
        Účetní: +420 731 612 046
        Obec Sebranice
        Sebranice 30
        569 62 Sebranice

         Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk       

 •  4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním zprávy pomocí datové schránky: ge7a5dw nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@sebranice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  E-mail: starosta@sebranice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1217273389
Kód banky: 0800
Banka: Česká spořitelna

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00277339

7. DIČ

CZ00277339

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Povodňový plán

Strategický plán

9. Žádosti o informace

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:

Obec Sebranice, sídlo: 569 62 Sebranice 30, IČ: 00277339, DS: ge7a5dw, telefon: 461 745 133, e-mail: obec@sebranice.cz

Pověřenec pro OÚ:

Ing. Gabriela Prokůpková, e-mail: obec@sebranice.cz, telefon: 461 745 015, úřední dny: PO: 7.00–11.30, 12.30–17.00, ST: 7.00–11.30, 12.30-16.00.

Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Žádná usnesení vydaní dle § 16a odst. 7 zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek vyřízeno 19. 08. 2019

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: