Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sebranice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sebranice

Po roce 1989 došlo ke zrušení soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice, v návaznosti na celostátní úpravu, realizována reforma místní správy, byl i zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten byl v současnosti zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

Příspěvkové organizace zřizované obcí:

MŠ Sebranice:

Web: www.sebranice.cz/materskaskola

Knihovna Sebranice:

Web: www.sebranice.cz/knihovna sebranice

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Sebranice
Sebranice 30
569 62 Sebranice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sebranice
  Sebranice 30
  569 62 Sebranice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

        Pevná linka: +420 461 745 133
        Starostka: +420 737 971 037
        Účetní: +420 731 612 046
        Obec Sebranice
        Sebranice 30
        569 62 Sebranice

         Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk       

 •  4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním zprávy pomocí datové schránky: ge7a5dw nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@sebranice.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  E-mail: starosta@sebranice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1217273389
Kód banky: 0800
Banka: Česká spořitelna

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00277339

7. DIČ

CZ00277339

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Další dokumenty: Dokumenty ke stažení, Územní plán obce

 • 8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

Poskytování informací, příjem podání

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vyhlášky a zákony

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a zákony

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

Poskytování informací, příjem podání

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Poskytnuté informace za rok 2019

Poskytnuté informace za rok 2017

Poskytnuté informace za rok 2016

Poskytnuté informace za rok 2015

 

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: