Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Historie obce

Historie obce

Sebranice

Z ranné historie obce

Název Sebranice je odvozen od slovesa sebrat a označoval lid sebraný z celého okolí. Obec vznikla sloučením tří samostatných obcí - Sebranic, Pohory a Kaliště a osad Třemošná a Vysoký Les v roce 1950. Pohora se dříve jmenovala Sedlíkova Hora nebo Sedlíkov. Po požáru dostala nynější název. Přečíslování domů proběhlo v červenci 1979.

Nejstarší historie Sebranic není uceleně zpracována. Pouze v úzké knížečce místního učitele Karla  Hovorky, kterou vydal roku 1892, můžeme číst zajímavé údaje z dějin naší obce. První zmínka o Sebranicích je zapsána v berní rule v zemském archivu: „1347(villae) Kalis, Trzemosna et Zebranicz (episcopo)…".

Celý tento kraj patřil starobylému rodu Slavníkovců, později Vršovcům a nakonec rodu Přemyslovců, kteří založili při pomezním hradu kolem roku 1098 litomyšlský klášter. V roce 1167 předal kníže Vladislav celý tento kraj tomuto klášteru s tím, že zakázal mýcení pohraničních lesů.

V této době již existovaly osady okolo svobodného dvora či rychty v Třemošné a na Pohoře. Svobodný dvůr byl ve 13. století důležitou institucí jak při osídlování kraje, tak při jeho správě. Rychtář či svobodník zastával mnoho funkcí. Některé rychty byly dědičné, mezi nimi i Pohora, rychta Třemošná a Střítež. V roce 1665 byly mnohé svobodné rychty, také Pohora a Sebranice, vyňaty ze zápisu v Zemských deskách a připojeny k panství litomyšlskému.

V letech 1617 - 1817 vyvrcholila v našem kraji tzv. velká kolonizace, která znamenala velký příliv obyvatelstva, hlavně německého. Vliv němčiny pronikal také do obecné řeči (např. flaška - láhev, štrykovat - plést, fotr - otec). V panství litomyšlském bylo založeno 36 vesnic. V roce 1817 byla  založena na panství Jiřího Josefa Valdštejna rovněž osada Vysoký Les.

Významnou institucí byl v osadách vedle rychty kostel s farou. První zmínka o kostelu v Třemošné pochází z roku 1350, kdy byl přidělen litomyšlskému biskupství. Později byl nový kostel postaven v lese na Sebranicích. Ten byl zpočátku malý, jednoloďový. Kolem roku 1709 jej rozšířili o postranní kruchty a věžní předsíň. Presbyterium a sakristie jsou gotické a pocházejí z období kolem roku 1400. Zvony na věži jsou z let 1404, 1540 a 1638.

Koncem 17. století byla v údolí vystavěna kaplička sv. Mikuláše. V roce 1861 byla postavena kaplička na Vysokém Lese.

V roce 1664 byla při kostele zřízena farní škola (na Pohoře v č. 44). Učitel byl současně kostelníkem a říkalo se mu „kantor", tj. zpěvák. Když škola na Pohoře dosluhovala, stavení bylo již staré, postavili novou školu proti faře v Sebranicích. Do nového dřevěného stavení (č.11) začaly chodit děti z celé farnosti v roce 1709. Počátkem 19. století školu přestavěli a rozšířili. Vzhledem k počtu dětí to však nestačilo, a tak se v roce 1875 započalo se stavbou nové jednopatrové školy, která byla do užívání předána 29. října 1876.

Život v obci se počátkem 19. století podstatně měnil. Centrum, kterým byla zpočátku rychta v Třemošné a na Pohoře se přesouvá do okolí kostela, fary a školy. Zde byla také roku 1888 postavena pošta, vznikaly obchody, přibývalo řemesel a obyvatelstvo se začalo diferencovat.

Ve 2. polovině 19. století došlo k velkému rozvoji a pokroku. Roku 1866 byl ustaven Živnostenský spolek pro Sebranice a okolí, v roce 1879 Spolek hasičský sebranicko - pohorský a roku 1881 vznikl Spolek vojenských vysloužilců. Lékařský obvod byl ustaven v Sebranicích v roce 1896. Prvním lékařem byl  MUDr. Koza. V roce 1897 založila pokroková skupina rolníků „Hospodářský čtenářský spolek Beseda", který měl bohatou výchovnou a vzdělávací činnost. V roce 1899 založil tento spolek z podnětu Františka Pohorského z Pohory  a Josefa Flídra z Lubné „Kampeličku".

Vylepšovalo se i spojení obce s okolím, a tak se od počátku 19. století stavěly silnice. Z Poličky do Litomyšle byla postavena silnice roku 1822, potom za hospodářské krize v roce 1894 byla vybudována další, a to mezi Sebranicemi a Stříteží, a nakonec v letech 1900 - 1905 to byly silnice do Lubné, Lezníka a Horního Újezda. Silnice přes Pohoru byla dokončena v roce 1914.

Politický život se v obci začal plně rozvíjet po roce 1907 v důsledku zavedeného všeobecného hlasovacího práva. V Sebranicích byly tehdy tři politické strany: agrární, sociálně demokratická a katolického zemědělstva.

Společenský život

Společenský život v naší obci je v současné době dosti bohatý, ale je třeba nahlédnout také do historie. K velkému rozvoji života obce došlo ve druhé polovině 19. století. Občané zakládali různé spolky a plně se věnovali společenskému životu. V roce 1866 byl založen Živnostenský spolek, v roce 1881 to byl Spolek vojenských vysloužilců a roku 1897 Hospodářský čtenářský spolek "Beseda". Důležitým historickým datem je rok 1879, kdy byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Sebranicích. V roce 1999 oslavil náš Sbor 120 let svého trvání.

Rozvoj života v obci přerušila první světová válka, avšak společenský život po válce znovu ožil. V roce 1920 byla založena Skupina katolické mládeže a ustavil se republikánský dorost, z jehož podnětu vznikl divadelní spolek "Častolar". Ročně byla nacvičena 2 až 3 divadelní představení a u každého spolku  proběhlo během roku několik přednášek a besed. V roce 1921 byla v Sebranicích zřízena knihovna a v roce 1923 byly založeny tělovýchovné spolky "SOKOL" a "OREL". Roku 1933 se začal stavět Lidový dům (dnešní kulturní dům) a bylo vystavěno koupaliště "u Mikulášku".

Společenský život se během následujících desetiletí vyvíjel dále. Lidé měli mnoho možností kulturního vyžití, konaly se plesy, divadelní představení, taneční zábavy, dětské karnevaly, aktivně fungovaly místní spolky a organizace. V obci byl také činný Sbor pro občanské záležitosti, který zajišťoval vítání novorozených občánků do života a oslavy výročí svateb (zlaté, diamantové, platinové). Po roce 1989 zůstala činnost Sboru zachována a pokračuje se v ní dodnes.

Kulturní a společenský život v naší obci se rozšířil v roce 1991, jelikož na místní faře vzniklo Salesiánské středisko mládeže. Tím se značně obohatila činnost zaměřená především na děti a mládež ve volném čase. Salesiáni zde založili různé zájmové kroužky pro děti (truhlářský, elektrotechnický, počítačový,  výtvarný, hudební, sportovní atd.) a připravují mnoho dalších akcí např. Drakiádu (soutěž v pouštění papírových draků), fotbalové turnaje, turnaje ve stolním tenise, divadelní představení, mikulášskou nadílku atd. Jejich činnost se neustále rozvíjí a obohacuje, což je velkým přínosem pro všechny občany.

Rok 1992 byl ve znamení velké společenské události, a to I.setkání rodáků obce Sebranice, které se  konalo 30. 5. 1992. Toto setkání přineslo velký ohlas, a tak se po sedmi letech konalo setkání další. 26. 6. - 27. 6. 1999 proběhlo v naší obci II. setkání rodáků, které bylo spojené s oslavou 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sebranice. V roce 2004 jsme na tradici navázali III. setkáním rodáků spojenou se svěcením nového praporu a znaku obce Sebranice. V sobotu 31. 5. 2014 se konalo již V. setkání rodáků spojené s oslavou 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sebranice a svěcením sochy sv. Floriana.

Každý nový rok začíná v Sebranicích plesovou sezónou. Pravidelně se konají plesy místních organizací KDU-ČSL, TJ Sokol a Sboru dobrovolných hasičů. Také nesmíme opomenout dětský karneval, který pořádají paní učitelky z mateřské školy a který má vždy velkou úroveň.

Tyto akce jsou hojně navštěvovány širokou veřejností. Plesová sezóna je zakončena každoročně masopustem. Obcí prochází masopustní průvod složený z různých masek a je doprovázen kočárem s koňmi a hudbou. Druhý den se koná taneční  zábava - tzv.maškarní dozvuky, která je završením sezóny. Pak nadchází křesťanský půst až do Velikonoc. Velikonoce začínají v naší obci pravidelnou nedělní "velikonoční zábavou" a pokračují v pondělí  tzv. pomlázkou. V naší obci se udržuje také tradice pouti a posvícení, a to nejen v rodinách. Pořádají se i taneční zábavy - pouťová a posvícenská. Nechybí zde ani oslava Svátku matek a Dne dětí a besedy se seniory doprovázené kulturním programem.Tradiční akcí jsou Podzimní výstavy v období Dušiček, kde vystavují a živě předvádějí svou šikovnost a umění lidé z širokého okolí. Pravidelně výstavou projde na 600 diváků. Krásnou tradicí se stala  Toulovcova letní slavnost konaná pravidelně v  srpnu na svátek Vavřince, kde vystupuje postava Vavřince Toulovce (rodáka z Třemošné č.p.15) a hudební skupiny, šermíři  s vystoupením z historie obce

Ke společenskému životu v obci přispívají také divadelní představení pozvaných souborů, které organizuje Salesiánské středisko mládeže spolu s KDU - ČSL a místní obecní úřad. V létě se mohou naši občané pobavit na "Setkání harmonikářů" či při "Sousedském posezení s  hudbou". Před koncem roku se všichni těší na Živý Betlém,  který se stal naší tradicí teprve nedávno. Připravuje se vždy na první svátek Vánoční a umocňuje krásnou vánoční atmosféru. Na úplný závěr roku pořádá  zastupitelstvo obce v kulturním domě "Předsilvestrovské posezení ", kde jsou vítáni noví občané v obci.

Co se týče spolkové činnosti, tak aktivně v naší obci působí několik organizací. Je to Sbor dobrovolných hasičů. Jeho členové zajišťují požární ochranu a věnují se také požárnímu sportu. V roce 2000 se členská základna SDH rozrostla o družstvo žen a také bylo založeno družstvo mladých hasičů. Mimo to má SDH bohatou společenskou činnost. Pravidelně pořádají ples, velikonoční zábavu, organizují masopustní průvod a maškarní dozvuky.

Další organizací je Tělovýchovná jednota SOKOL Sebranice. Fotbalová mužstva, která jsou rozdělena na elévy, žáky, dorostence a muže, pravidelně trénují a účastní se fotbalových soutěží. Přes zimní období se koná pravidelné cvičení žen (zdravotní cvičení, aerobik) a cvičení rodičů s dětmi, které zaznamenává velkou návštěvnost. Každý rok pořádají „sokolové" také ples a taneční zábavu.

V naší obci funguje Český svaz zahrádkářů, který v roce 2000 oslavil 35 let svého trvání. Podílí se na zkrášlování obce, pořádá pravidelné besedy na zajímavá témata a každoročně provozuje moštování  ovoce, které je hojně využíváno nejen našimi občany.

Činnost Mysliveckého sdružení Sebranice - Lezník se zaměřuje na péči o zeleň a údržbu obecního lesa.

Závěrem je třeba říci, že tato bohatá společenská činnost má několik významů. Nabízí lidem možnosti posílení ducha i těla, setkávání s přáteli, pobavení se, ale co je hlavní - předcházíme tím společenským problémům, které vznikají z nedostatku zájmů a činností (alkoholismus, drogová závislost, kriminalita atd.).

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sebranice.cz

Registrujte se zde

WebArchiv

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.

Návštěvnost stránek

726296